top of page

19 wskazówek dotyczących szacowania kosztów projektu budowlanego

Szacowanie kosztów projektu budowlanego to złożony proces, na który składa się wiele zmiennych czynników. Ta umiejętność nie jest łatwa do zdobycia. Właściwe studia, szkolenia i doświadczenie są niezbędne do uzyskania biegłości w prawidłowym szacowaniu kosztów budowy.

Istnieje kilka aspektów, które mogą mieć znaczący wpływ na koszty projektu. Inwestor musi umieć ustalić czynniki wpływające na koszty i odpowiednio ocenić ich efekty przed zakończeniem kalkulacji kosztów budowy.

Poniższe punkty mogą pomóc estymatorowi w usprawnieniu kalkulacji kosztów budowy: 1) Przegląd podobnych projektów: najlepszymi punktami odniesienia do oszacowania kosztów są podobne prace. Ostateczne koszty ukończonych elementów budowlanych i związane z nimi wydatki są nieocenione, o ile wykorzystywane są dane statystyczne. 2) Oszacuj koszty materiałów: Obliczenie rzeczywistych kosztów materiałów wraz z kosztami ich transportu i transportu na miejsce pracy jest niezbędne przed rozpoczęciem procesu wyceny. W tym miejscu należy podkreślić, że należy przewidzieć możliwe wahania cen podstawowych materiałów, takich jak stal, żelazo i cement, aby dobry budżet mógł i powinien pochłaniać te wahania, aby nie wpływać na użytkownika końcowego lub klienta. 3) Oszacuj koszty pracy: Niezbędne jest ustalenie rzeczywistych kosztów pracy, w tym rzeczywistego współczynnika wynagrodzenia, przy zastosowaniu odpowiednich przepisów i świadczeń przyznawanych pracownikom: na przykład federalne prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, praca zbiorowa umowy itp.

4) Zbadaj warunki na placu budowy: Warunki na placu budowy, które mogą zwiększyć koszty budowy to: złe warunki gruntowe, wilgotność, zanieczyszczone materiały, konflikt usług publicznych (zakopane rury, kable, linie napowietrzne itp.), obszar chroniony oraz wrażliwość środowiskowa, wody gruntowe, przeprawy przez rzeki lub strumienie, złe warunki drogowe i duży ruch, zakopane zbiorniki magazynowe, stanowiska archeologiczne, siedliska zagrożonych gatunków i złe warunki drogowe. Konieczna jest wizyta na placu budowy w celu ustalenia tych czynników.


5) Ustaw współczynnik inflacji: Obecność inflacji jest zawsze czynnikiem, który może być bardzo zmienny w zależności od pory roku, sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji branży budowlanej, wahań kursu dolara. Przy obliczaniu kosztów należy uwzględnić inflację, gdy jako podstawową podstawę szacunków stosuje się roboty i dane z poprzednich okresów.


6) Określ termin składania ofert: termin otwarcia ofert może mieć znaczący wpływ na uzyskanie niskiej oferty. Czynnikami krytycznymi są sezonowe wahania w działalności budowlanej i konflikty z innymi otwartymi ofertami.


7) Zapoznaj się z programem pracy: Harmonogram budowy z pewnością może wpłynąć na koszty. Jeśli projekt wymaga bardzo napiętego okresu czasu, na ogół ceny rosną, zwłaszcza jeśli są kary za opóźnienia i niezgodność. Wręcz przeciwnie, jeśli prace będą miały bardzo długi czas i nie będzie żadnych zobowiązań dotyczących terminów realizacji, wykonawcy będą się martwić o wpływ inflacji na koszty i inne przyszłe prace, które będą miały wyższy priorytet. Dlatego większość propozycji będzie zawyżona, aby chronić się w takich sytuacjach.


8) Dokonać przeglądu jakości projektu i jego specyfikacji: Nic nie zastąpi dobrze przygotowanych planów i specyfikacji technicznych. Niezwykle ważne jest, aby każdy szczegół i element projektu mógł być poprawnie wykonany i był w pełni sprecyzowany. Wszelkie niejasne informacje lub źle przygotowany projekt powodują nie tylko zamieszanie, ale także niepewność, która generalnie przekłada się na wyższe koszty.


9) Ustalenie reputacji wykonawcy: Jeśli wykonawca ma dobrą reputację zawodową wśród podwykonawców, znajduje to odzwierciedlenie w ofertach po rozsądnych cenach. Jeśli podwykonawca komfortowo współpracuje z konkretnym wykonawcą lub firmą inżynierską, prace przebiegają sprawnie, a co za tym idzie będą bardziej opłacalne, co przekłada się na lepszy koszt.


10) Określ wymagania prawne: Czasami istnieją warunki dotyczące zatwierdzeń agencji regulacyjnych, których spełnienie będzie kosztowne. Dlatego, aby mieć kontrolę, zdecydowanie zaleca się, aby kopie wszystkich zatwierdzeń regulacyjnych były zawarte we wszystkich dokumentach przetargowych.


11) Ustal wymagania ubezpieczeniowe: Ogólne wymagania ubezpieczeniowe, takie jak gwarancje należytego wykonania, gwarancje płatności i odpowiedzialność, to normalne koszty prowadzenia działalności. Istnieją jednak specjalne projekty, które wymagają dodatkowego pokrycia. Dobrym przykładem są przejazdy kolejowe; Składki ubezpieczeniowe za te specjalne prace zwiększają koszt pracy i muszą być brane pod uwagę z góry.


12) Wielkość projektu: Wielkość i złożoność projektu określa, czy lokalni wykonawcy mają zdolność do wykonania pracy. Im większa i bardziej złożona propozycja, tym większe prawdopodobieństwo, że przyciągnie ona uwagę większej liczby oferentów.

Jest to dobre dla lepszej licytacji ze względu na silną konkurencję, ale może zwiększyć koszty mobilizacji personelu.


13) Zbadaj lokalizację miejsca pracy: Lokalizacja proponowanej pracy może być ważnym elementem w opracowaniu kosztorysu. Wiejskie otoczenie ma zazwyczaj siłę roboczą z ograniczonym doświadczeniem w branży budowlanej. Dlatego wykonawca musi importować współpracowników i ogólnie pokrywać koszty podróży; to znaczy zakwaterowanie poza miastem i związane z tym koszty. Ponadto zdalne regulacje zwiększają koszt wysyłki materiału.


14) Przeprowadź inżynierię wartości: Niektóre agencje wymagają wielomilionowych projektów w celu przeprowadzenia przeglądu inżynierii wartości przed sfinalizowaniem projektu lub rozpoczęciem procesu przetargowego. Dlatego estymator musi być świadomy tego czynnika na wczesnym etapie procesu.


15) Ustalanie nieprzewidzianych okoliczności: Historycznie rzecz biorąc, praktyczna zasada dodawała 5% rezerwy na całkowitą budowę, aby pokryć nieprzewidziane wydatki, które pojawiają się w miarę rozwoju projektu. W okresach wysokiej inflacji lub gdy ilość materiałów budowlanych i dostaw jest ograniczona, zaleca się zwiększenie rezerwy do prawdopodobnie 10% lub 15% w celu uzyskania bardziej realistycznego oszacowania i zapewnienia współczynnika bezpieczeństwa.


16) Badania uzupełniające i badania: Jak wskazano w punkcie 4, niektóre tereny projektu będą wymagały specjalnych badań i/lub badań. Koszty tej specjalnej pracy należy uwzględnić we wstępnym kosztorysie, aby uniknąć przyszłych niespodzianek.


17) Dobry osąd: W ostatecznym rozrachunku najlepszym elementem dobrego oszacowania kosztów jest sztuka praktykowania dobrego osądu technicznego. Ten czynnik jest zdobywany dzięki doświadczeniu i mentoringowi personelu wysokiego szczebla.


18) Użyj programu do cen jednostkowych : Istnieje wiele programów do analizy cen jednostkowych i budżetowania, oszczędza czas, ale aby z niego skorzystać, ważna jest znajomość prawidłowego procesu przygotowywania budżetów dla cen jednostkowych.


19) Rozważ koszty operacyjne: Nie wolno nam zapominać o pozycji wydatków pośrednich, być może jednym z pojęć, które zwykle ignoruje się przy szacowaniu. Analiza kosztów operacyjnych czy kosztów pośrednich dla każdej pracy jest tak samo ważna jak analiza kosztów bezpośrednich, dlatego muszą być traktowane tak samo: muszą być oszacowane wraz ze szczegółowym budżetem.


14 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page